Rakkausviikonloppu 2021 Ilmoittautuminen avattu

27.-28.2.2021, Han­ko. Il­moit­tau­tu­mi­nen avat­tu!

24.-25.4.2021, Han­ko. Il­moit­tau­tu­mi­nen avat­tu!

Ke­nel­le ja mi­tä: Rak­kaus­vii­kon­lop­pu on pa­ris­kun­nil­le, jot­ka kai­paa­vat ir­tiot­toa ar­jes­ta ja py­säh­ty­mis­tä suh­teen­sa ää­rel­lä mie­len ja ke­hon kei­noin. Vii­kon­lop­pu so­vel­tuu pit­kää suh­det­ta ra­ken­ta­vil­le tai sii­nä elä­vil­le pa­reil­le. Kurs­si poh­jau­tuu tut­kit­tuun tie­toon pa­ri­suh­tees­ta se­kä konk­reet­ti­siin kei­noi­hin pa­ri­suh­teen voi­ma­va­ro­jen vah­vis­ta­mi­sek­si ja on­gel­mien en­nal­taeh­käi­se­mi­sek­si. 

Kaik­ki kurs­sin har­joit­teet teh­dään rau­has­sa oman kump­pa­nin kans­sa. Kurs­sil­le ei tar­vi­ta aiem­paa ko­ke­mus­ta. En suo­sit­te­le kurs­sia en­si­si­jai­ses­ti akuu­tis­sa krii­sis­sä ole­vil­le tai ero­poh­din­nois­sa ole­vil­le pa­reil­le. Vii­kon­lo­pun ta­voit­tee­na on lä­het­tää lä­hen­ty­neet ja le­vän­neet pa­rit koh­ti ar­kie­lä­mää.

Kuva: Maaret Kallio

Leave a Reply

Your email address will not be published.